Dziecko pokrzywdzone przestępstwem ma swój teoretyczny głos – szereg praw i obowiązków – w postępowaniu karnym. W rzeczywistości jednak w postępowaniu nikt go nie słyszy, ponieważ samo nie może swoich praw realizować, o osoby uprawnione do mówienia w jego imieniu nie są dobrze przygotowaniu do tej roli.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od lat daje dzieciom głos w postępowaniu realizując program Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku w obszarach:

  • Przyjazne przesłuchanie dziecka
  • Reprezentacja dziecka w postępowaniu karnym
  • Wysłuchanie dziecka przez sąd w sprawach rodzinnych
  • Interwencja

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że rocznie jest od 3 do ponad 4 tys. małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem znęcania się. W roku 2018 pokrzywdzonych przestępstwem z art. 207 par 1 k.k. zostało 4909 dzieci, w tym 2399 (49%) dziewczynek oraz 2510 (51%) chłopców (MRPiPS, 2019).

W 2018 r. Komenda Główna Policja odnotowała 41 przypadków zabójstw osób małoletnich, a w I połowie 2019 r. odnotowano 18 takich przypadków (KGP, 2019b). W 2017 roku stwierdzono również 1158 przypadków przestępstwa wykorzystywania seksualnego Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań problemu krzywdzenia dzieci przeprowadzona w 2018 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, pokazuje, że siedmioro na dziesięcioro nastolatków (72%) w wieku 11–17 lat doświadczyło w swoim życiu przynajmniej jednej z siedmiu badanych kategorii krzywdzenia. Przemocy ze strony bliskich dorosłych doświadczyło 41% młodych ludzi. Co trzeci badany (33%) doznał ze strony bliskich dorosłych przemocy fizycznej, a co piąty (20%) – przemocy psychicznej.

Sprawcami obu tych form przemocy najczęściej byli rodzice. Co piąty nastolatek w wieku 13–17 lat (20%) miał obciążające doświadczenie seksualne, obejmujące przemoc seksualną, werbowanie do celów seksualnych w Internecie lub ekshibicjonizm. Siedem procent badanych w wieku 13–17 lat doświadczyło wykorzystania seksualnego. W finansowanym projekcie podejmiemy działania: edukacyjne, interwencyjne, monitorujące i rzecznicze, aby zwiększyć i ujednolicić ochronę dziecka w procedurach prawnych. Dlatego jednym z najważniejszych działań jest wszechstronna i interdyscyplinarna pomoc dzieciom, które zostały pokrzywdzone przestępstwami.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w ramach projektu „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku”:

Przeszkoliła około 300 adwokatów, radców prawnych, prawników ngo,
prokuratorów, sędziów, biegłych w zakresie praw dziecka pokrzywdzonego
przestępstwem w postępowaniu.

Wydała broszurę na temat interwencji prawnej dla grup zawodowych
pracujących diagnozujących krzywdzenie dziecka: nauczycieli, psychologów,
pracowników OPS.

Przeprowadziła 16 spotkań Klubu Prawnika i podniosła umiejętności
ok. 300 prawników w sprawach dzieci.

Wydała poradnik na temat reprezentacji prawnej dziecka pokrzywdzonego
przestępstwem w postępowaniu.