Przesłuchania

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że rocznie jest od 3 do ponad 4 tys. małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem znęcania się. W roku 2018 pokrzywdzonych przestępstwem z art. 207 par 1 k.k. zostało 4909 dzieci, w tym 2399 (49%) dziewczynek oraz 2510 (51%) chłopców (MRPiPS, 2019). W 2018 r. Komenda Główna Policja odnotowała 41 przypadków zabójstw osób małoletnich, a w I połowie 2019 r. odnotowano 18 takich przypadków (KGP, 2019b). W 2017 roku stwierdzono również 1158 przypadków przestępstwa wykorzystywania seksualnego Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań problemu krzywdzenia dzieci przeprowadzona w 2018 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, pokazuje, że siedmioro na dziesięcioro nastolatków (72%) w wieku 11–17 lat doświadczyło w swoim życiu przynajmniej jednej z siedmiu badanych kategorii krzywdzenia. Przemocy ze strony bliskich dorosłych doświadczyło 41% młodych ludzi.

Co trzeci badany (33%) doznał ze strony bliskich dorosłych przemocy fizycznej, a co piąty (20%) – przemocy psychicznej. Sprawcami obu tych form przemocy najczęściej byli rodzice. Co piąty nastolatek w wieku 13–17 lat (20%) miał obciążające doświadczenie seksualne, obejmujące przemoc seksualną, werbowanie do celów seksualnych w Internecie lub ekshibicjonizm. Siedem procent badanych w wieku 13–17 lat doświadczyło wykorzystania seksualnego. W finansowanym projekcie podejmiemy działania: edukacyjne, interwencyjne, monitorujące i rzecznicze aby zwiększyć i ujednolicić ochronę dziecka w procedurach prawnych.